Revie, Matthew, University of Strathclyde, United Kingdom